ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Σημείωση:  εντός παρένθεσης τίθενται οι αποφάσεις που κατά τη διαδικαστική διαδρομή της εκάστοτε περίπτωσης εκδόθηκαν σχετικά, καθώς επίσης τίθεται παραπομπή στο νομικό τύπο, όπου τυχόν έχουν αυτές δημοσιευτεί.

 • Σωρευτική αναδοχή χρέους / ευθύνη νομικού προσώπου που απέκτησε το υγιές μέρος επιχείρησης (ενεργητικό αυτής), αποτελούμενο από την πελατεία, τα διακριτικά γνωρίσματα, το εμπορικό απόθεμα αυτής κ.λπ., για τα χρέη αυτής, ως το ύψος των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, ως συνέπεια εκ του νόμου σωρευτικής αναδοχής χρέους της μεταβιβασάσης επιχείρησης από την αποκτώσα / εικονικότητα επικληθείσης από τις εναγόμενες, μεταβιβάσασα και αποκτώσα εταιρεία, της σύμβασης μίσθωσης της επιχείρησης της πρώτης στη δεύτερη (ΕφΘεσ 1083/2021 αδημ.).
 • Σύμβαση πώλησης δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (μ.σ.δ.) προς συνιδιοκτήτες οικοπέδου / Σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης προς καταβολή του τιμήματος από την εν λόγω σύμβαση πώλησης σε τρίτο εκδοχέα / Αγωγή εκδοχέως κατά των οικοπεδούχων, οι οποίοι κατά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης δικαιώματος μ.σ.δ. είχαν εκπροσωπηθεί από τον σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο κηρυχθέντα έκπτωτο εργολάβο, με τον οποίο είχαν συμβληθεί σε εργολαβικό προσύμφωνο (ΜΠρΘεσ 10183/2015· ΑΠ 1285/2017 ΕφΑΔ 2017.918).
 • Σύμβαση πώλησης / Πώληση αθρόα ή ως σύνολο πραγμάτων (μαρμάρινων πλακών) / Αόριστη η αγωγή που δεν αναφέρει αν όλα τα αγορασθέντα προϊόντα πωλήθηκαν αθρόα ή ως σύνολο και εάν τα ελαττωματικά προϊόντα δεν μπορούσαν να αποχωρισθούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζημιωθεί ο ένας από τους συμβαλλόμενους (ΜΠρΘεσ 3147/2016 ΕφΑΔ 2016.261).
 • Συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων / Σύμβαση Βιέννης – Convention on Contracts for International Sale of Goods (ΜΠρΘεσ 9037/2015 αδημ.: ΕιρΘεσ 610/2013 αδημ.).
 • Σύμβαση μίσθωσης / Εξωστική αγωγή χωρίς καταγγελία (66 ΕισΝΚΠολΔ) και καταβολής μισθωμάτων και λοιπών παροχών από τη χρήση μισθίου ακινήτου / Αποδοχή ισχυρισμού περί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής της μισθώτριας και τρίτου νομικού προσώπου, με το οποίο η μισθώτρια εμπορευόταν στην ίδια έδρα και με το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας, λόγω ύπαρξης μεταξύ αυτών μίας ανώμαλης ή εν τοις πράγμασιν ομόρρυθμης εταιρείας (de facto), προς την οποία είχε πραγματοποιηθεί παραχώρηση εν είδει εισφοράς της χρήσης του μισθίου (ΜΠρΘεσ 17820/2014 αδημ.).
 • Σύμβαση μίσθωσης επαγγελματικής στέγης / Αναπροσαρμογή μισθώματος κατ’ άρθ. 388 και 288 ΑΚ (ΜΠρΘεσ 23679/2013 αδημ.).
 • Σύμβαση εργασίας / Διαταγές πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς – δεδουλευμένες μισθολογικές παροχές (ΜΠρΘεσ 21711/2013 ΕφΑΔ 2014.76· ΕιρΘεσ 1590, 1591/2018 αδημ.· ΕιρΘεσ 1074/2017 αδημ.· ΕιρΝΙωνίας 83, 84, 85/2015 αδημ.· ΕιρΘεσ 6337/2014 αδημ.).
 • Σύμβαση έργου / Αξίωση εργολάβου για την καταβολή ολόκληρης της αμοιβής του, με βάση το άρθρο 700 ΑΚ, παρά τη μη ολοκλήρωση του έργου, λόγω μη νόμιμης υπαναχώρησης του εργοδότη από τη σύμβαση (ΜΠρΘεσ 3232/2015 2017.331).
 • Σύμβαση έργου / Διαταγή πληρωμής εργολαβικής αμοιβής με βάση τις συμβάσεις υπεργολαβίας στο πλαίσιο του κύριου έργου κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας και τις πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης των σχετικών συμβατικών και εξωσυμβατικών εργασιών (ΜΠρΑθ 3598/2017 αδημ.).
 • Σύμβαση παρακοινωνίας / Ποσοστό συμμετοχής τρίτου επί ποσοστού στα κέρδη εμφανούς εταίρου εταιρείας (ΜΠρΘεσ 15716/2018 ΕφΑΔ 2018.1357).
 • Σύμβαση ατομικής προθεσμιακής κατάθεσης χρημάτων σε κοινό λογαριασμό με συνδικαιούχους τον τρίτο καταθέτη και την αδελφή του, υπό τη ρύθμιση του άρθ. 2 του ν.5638/1932 / Θάνατος του τρίτου καταθέτη διαδραμούσης της προθεσμίας υπό την οποία τελούσε η κατάθεση και άρνηση της Τράπεζας να αποδώσει τα χρήματα στην τελευταία επιζώσα συνδικαιούχο, η οποία ήταν μη νόμιμη κληρονόμος του θανόντος, με την επίκληση της ύπαρξης τέκνου – νόμιμου κληρονόμου του θανόντος / Αγωγή της τελευταίας επιζώσας συνδικαιούχου του κοινού λογαριασμού κατά της Τράπεζας προς απόδοση του προϊόντος της προθεσμιακής κατάθεσης (ΑΠ 1691/2014 2015.29· ΤριμΕφΘρακ 113/2015 αδημ.).
 • Εργατικό ατύχημα / Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από τον θάνατο του συζύγου της ενάγουσας σε βάρος εταιρείας, με την οποία ο θανών, αν και μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος της εταιρείας (25 %), είχε συνάψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας / Απόρριψη αγωγής λόγω τυπικής πρόσληψης με κρυπτόμενη εν τοις πράγμασιν σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΜΠρΘεσ 6116/2011 ΔΕΕ 2012.153· βλ. όμως ΕφΘεσ 472/2012 αδημ., που, αν και δέχθηκε την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας, απέρριψε και πάλι την αγωγή λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του θανόντος στην επέλευση του εργατικού ατυχήματος· έτσι και ΑΠ 1125/2013 ΝΟΜΟΣ).
 • Προσωπικά Δεδομένα / Προσβολή Προσωπικότητας / Ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / Διακριτές πράξεις παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με λήψη γνώσης από ταξινομημένο αρχείο ή/και με καταχώρηση σε φορητή τηλεφωνική συσκευή (κινητό τηλέφωνο) ή στον server υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης («instagram», «facebook») ή/και με διάδοση σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων / Μόνη η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων σε φορητή τηλεφωνική συσκευή συνιστά επεξεργασία αυτών, που, αν έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, αποτελεί παράνομη πράξη / Προσωπικά δεδομένα προστατεύσιμα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η εικόνα του προσώπου, η όψη της αστυνομικής ταυτότητας και τα μηνύματα «sms» του υποκειμένου των δεδομένων με τρίτο πρόσωπο (ΜΠρΑθ 1307/2019 υπό δημ.).
 • Προσωπικά Δεδομένα / Προσβολή Προσωπικότητας / Ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο / Παράνομη ανάρτηση – αναδημοσίευση βίντεο σε προσωπική σελίδα χρήστη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (ΜΠρΑθ 890/2018 ΔιΜΕΕ 2018).
 • Προσωπικά Δεδομένα / Προσβολή Προσωπικότητας / Ηθική βλάβη από παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο / Παράνομη ανάρτηση – αναδημοσίευση βίντεο σε δημοσιογραφικό ιστολόγιο (blog) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (ΠΠρΑθ 1101/2018 ΕφΑΔ 2018.750. Έτσι και ΠΠρΘεσ 8680/2019 προς δημ.).
 • Ασφαλιστικά μέτρα νομής / Διατάραξη εμπράγματου δικαιώματος ή/και της εμπράγματης σχέσης της νομής οροφοκτήτη οικοδομής υπηγμένης στο καθεστώς του ν.3741/1929 από άλλο οροφοκτήτη / Παρεμπόδιση της εκτέλεσης τεχνικών εργασιών επί σωλήνων διαμερίσματος σε συμμόρφωση προς απόφαση πολεοδομικής αρχής (ΕιρΘεσ 5/2018 ΕφΑΔ 2018.69).
 • Διάρρηξη προσημείωσης υποθήκης ως καταδολιευτικής / Απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 939 ΑΚ συνιστά και η παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας από τον οφειλέτη σε τρίτο δανειστή του, ο οποίος τελεί σε γνώση ότι ο οφειλέτης χορηγεί σε αυτόν το δικαίωμα αυτό προς βλάβη των υπόλοιπων δανειστών / Κατάσχεση από τον δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, χωρίς να μπορεί να του αντιταχθεί η προ της κατάσχεσης εγγραφείσα καταδολιευτικώς προσημείωση υποθήκης (ΠΠρΚατερ 43/2015 2017.327).
 • Οριζόντια ιδιοκτησία / Παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης ακάλυπτου χώρου ως ιδιάζουσα δουλεία, εφόσον έχει καταρτιστεί μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών της οικοδομής κατά τις επιταγές του ν.3741/1929, έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και έχει μεταγραφεί / Αν όμως δεν συμβεί αυτό, και συγκεκριμένα αν δεν έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο ή έχει καταρτιστεί μόνο μεταξύ του παραχωρούντος και του παραχωρησιούχου, η σχετική παραχώρηση δεν είναι άκυρη, αλλά ισχύει ως ενοχική συμφωνία inter partes / Κατάπτωση ποινικής ρήτρας για την παραβίαση της συμφωνίας αυτής (ΠΠρΘεσ 28861/2010 ΕφΑΔ 2011.183).
 • Πολυκατοικία / Οροφοκτησία / Ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης οικοδομής (ΜΠρΘεσ 13948/2014 αδημ.).
 • Κτηματολόγιο / Συγκυριότητα / Παλαιός Αιγιαλός Θεσσαλονίκης / Αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου για αναγνώριση της συγκυριότητάς του σε καταχωρηθέν στο Κτηματολόγιο ιδιωτικό γεωτεμάχιο, επικαλούμενο κυριότητά του επί του παλαιού αιγιαλού Θεσσαλονίκης, τμήμα του οποίου εμπίπτει εντός του καταχωρηθέντος στο Κτηματολόγιο ιδιωτικού γεωτεμαχίου / Απόρριψη αγωγής ως μη νόμιμης / Τρόποι σύστασης συγκυριότητας επί ακινήτου (ΜΠρΘεσ 4969/2019 υπό δημ.).
 • Κυριότητα / Διατάραξη εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας με το κατ’ επανάληψη άδειασμα κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) όμορου ακινήτου στο διαταρασσόμενο ακίνητο /Αξιώσεις άρσης προσβολής, μη επανάληψης στο μέλλον και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ΠΠρΘεσ 179/2014 ΕΠολΔ 2015.744).
 • Κυριότητα / Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας, άρσης προσβολής δια διατάραξης (ρηματικής αμφισβήτησης) και παράλειψης στο μέλλον κατά Ιερού Ναού (νπδδ) / Δυνατή η έκτακτη χρησικτησία κτήματος ενοριακού ναού κατά το διάστημα από 23-2-1946 (έναρξη ισχύος ΑΚ) μέχρι 18-8-1969, υπό ειδικότερες προϋποθέσεις (ΠΠρΧαλκ 68/2018 ΕφΑΔ 2018.1366).
 • Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής μισθωμάτων / Προθεσμία άσκησης / Η ημέρα της δικασίμου δεν μπορεί να συμπίπτει με την καταληκτική ημέρα της προπαρασκευαστικής προθεσμίας της άσκησης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, η οποία (καταληκτική ημέρα) εξάλλου όταν συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή Σάββατο μετατίθεται για την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα / Απόρριψη προσθέτων λόγων ως απαράδεκτων (ΜΠρΘεσ 10501/2017 ΕφΑΔ 2017.821).
 • Διαταγή πληρωμής με βάση συναλλαγματικές / Αοριστία διαταγής πληρωμής με βάση συναλλαγματικές, που εκδόθηκε χωρίς την αναγραφή του χρόνου έκδοσης των συναλλαγματικών (ΕιρΘεσ 615/2018 ΕφΑΔ 2018.1381).
 • Αναγκαστική Εκτέλεση / Ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης / Σε περίπτωση εξάρτησης της παροχής υπό όρο, αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνον με την απόδειξη της εκπλήρωσης του όρου από τον οποίο εξαρτάται η επιτασσόμενη να εκπληρωθεί παροχή, προϋπόθεση που πληρούται με τη συγκοινοποίηση με την επιταγή προς εκτέλεση ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου με αποδεικτική δύναμη από όπου να προκύπτει καθαυτό η εκπλήρωση του όρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 915 εδ. γ΄, 924 εδ. α΄ ΚΠολΔ (ΕιρΘεσ 228/2019 υπό δημ.).
 • Αναγκαστική Εκτέλεση / Κατάσχεση απαίτησης αφανούς εταίρου στα χέρια του εμφανούς / Μη υποβολή δήλωσης άρθ.985 ΚΠολΔ στη γραμματεία του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και ανακοπή κατά της τεκμαιρόμενης (λόγω μη υποβολής) αρνητικής δήλωσης, με σώρευση αγωγής αποζημίωσης κατ’ άρθ.985 § 3 εδ. β΄ και 986 ΚΠολΔ (ΜΠρΘεσ 1389/2021 προς δημ.· ΕιρΘεσ 889/2019 προς δημ.· ΕιρΔράμας 115/2019 αδημ.).
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής (Καν 1896/2006) / Παραπομπή αίτησης για έκδοσή της στα τακτικά δικαστήρια του κράτους μέλους που την εξέδωσε, μετά από άσκηση αντιρρήσεων από τον καθού [ΕιρΘεσ 954/2018 προς δημ.· ΜΠρΘεσ 3563/2020 (β΄ βαθμ.) προς δημ.].
 • EUIPO Trade mark decision 002785700, General Markets Food Iberica, S.A.U., vs Mytilos IKE (GOURMET vs AEGEAN GOURMET).
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία / Εθνικά και κοινοτικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα – Ζητήματα σύγκρουσης, συνύπαρξης και δικαιοδοσίας / Σήματα Φήμης / Κίνδυνος σύγχυσης / Προϋποθέσεις κατάφασης κακής πίστης / Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού: Tsakiris Chips vs Le PetitDejeuner Tsakiris Family SA.
 • ΦΠΑ και φοροδιαφυγή από εικονικά τιμολόγια / Ακύρωση πράξης φορολογικής αρχής λόγω παραβίασης της αρχής χρηστής διοίκησης, και ειδικότερα λόγω εξόφλησης του χρέους του φορολογουμένου που προέκυψε από διοικητικό συμβιβασμό, κατόπιν διαδοχικών νόμιμων παρατάσεων που του δόθηκαν από τη φορολογική αρχή, η οποία αβάσιμα στη συνέχεια επικαλέστηκε το μη επιτρεπτό της παράτασης της ρύθμισης στην οποία με τη σύμπραξη της διοίκησης υπήχθη ο φορολογούμενος (ΔΕφΘεσ 1389/2018 προς δημ.).
 • ΦΠΑ και φοροδιαφυγή από εικονικά τιμολόγια / Ακύρωση πράξεων φορολογικής αρχής για την επιβολή συμπληρωματικού φόρου προστιθέμενης αξίας και προστίμων ΦΠΑ σε βάρος του προσφεύγοντος, ο οποίος αθωώθηκε αμετάκλητα από ποινικό Δικαστήριο για το αδίκημα της αποδοχής, λήψης και καταχώρισης στα βιβλία της επιχείρησής του εικονικών φορολογικών στοιχείων που αποτέλεσαν προϋπόθεση χαρακτηρισμού των βιβλίων της επιχείρησης ως ανακριβών και, ακολούθως, για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δευτερευόντως δε και επικουρικώς υπό το φως του καθιερούμενου από την ΕΣΔΑ τεκμηρίου αθωότητας του άρθ.6 § 2, σε συνδυασμό με το άρθ.5 § 2 ΚΔΔ (ΜΔΠρΘεσ 3244/2019 προς δημ.).
 • ΚΒΣ και φοροδιαφυγή από εικονικά και πλαστά – εικονικά τιμολόγια / Ακύρωση πράξεων (καταλογισμού προστίμου ΚΒΣ, επιβολής κύριου και πρόσθετου φόρου ΦΠΑ, ειδικής κύρωσης ν.1882/1990) φορολογικής αρχής λόγω εξόφλησης του χρέους του φορολογουμένου που προέκυψε από διοικητικό συμβιβασμό στο πλαίσιο υπαγωγής του στο ν.3888/2010 (οικειοθελής δήλωση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων), κατόπιν διαδοχικών νόμιμων παρατάσεων της αρχικής ρύθμισης που δόθηκαν από τη φορολογική αρχή, και παρά τον ισχυρισμό της φορολογικής αρχής για το μη επιτρεπτό της παράτασης της συγκεκριμένης ρύθμισης. Ερμηνεία άρθ.12 παρ. 6 ν.3888/2010 και άρθ.13 ν.2648/1998. Επάλληλη αιτιολογία στηριζόμενη στην περιλαμβανόμενη στην κοινοτική έννομη τάξη αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου (ΜΔΠρΘεσ 1337-1340/2021 προς δημ.).
 • ΚΒΣ / Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου λόγω παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει επανέλεγχο με βάση συμπληρωματικά στοιχεία (ΔΠρΘεσ 5816/2018 προς δημ.).
 • ΚΒΣ (ποινικό) / Εικονικά τιμολόγια / Μη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της αποδοχής και καταχώρησης εικονικών φορολογικών στοιχείων, που τελέστηκε από τον λογιστή του κατηγορουμένου και εν αγνοία αυτού, σε βάρος του οποίου τελέστηκε από τον λογιστή υπεξαίρεση των διδόμενων χρημάτων προς εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων (5μελές ΕφΘεσ 418/2017 προς δημ.· ΜονΕφΚακουργΘεσ 1856/2017 προς δημ.).