ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Άγγελος Χ. Παπασπυρόπουλος

Δικηγόρος

(παρ’ΑΠ, ΜΔΕ Πολ. Δικον.)

Ο Παπασπυρόπουλος Άγγελος από το έτος 2006, έως και σήμερα, ασκεί ενεργά δικηγορία, συνεργαζόμενος με τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Σγουράκη – Παπασπυροπούλου Θεώνη, Λογοθέτη Κωνσταντίνο και Λογοθέτη Αριστείδη, καθώς επίσης με τον δικηγόρο Λάρνακας Κύπρου Χρίστου Ηλία και τη δικηγόρο Αθηνών Κουτρούλη Νικολίτσα.

Δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην Πολιτική Δικονομία (αμιγώς δικονομικά βοηθήματα, κατάστρωση δικογράφων αναιρέσεων, εκπροσώπηση και γενικά χειρισμός υποθέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου κ.ά.), στο Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό, Εμπράγματο, Κληρονομικό Δίκαιο), στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (δίκες περί την εκτέλεση και πάσης φύσεως συνδρομή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών) και στο Εμπορικό Δίκαιο [Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (εκπρόσωπος σηματούχων επί εθνικών σημάτων και κοινοτικών σημάτων στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EUIPO trademarks), Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, σύνθετες εμπορικές συμβάσεις κ.λπ.].

Είναι νομικός σύμβουλος της κυρίας δικαιοδόχου (master franchisee) εταιρείας ποδοσφαιρικών ακαδημιών JAG WINNING SPORTS LTD, αρχικά της «Arsenal Soccer Schools» στην Ελλάδα, και ήδη της «GPS – Valencia», καθώς επίσης νομικός σύμβουλος ανωνύμων και άλλων εταιρειών. Από τον Αύγουστο του έτους 2013, έως και σήμερα, είναι επίσημος επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Εφαρμογές Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου», εκδόσεως της «Νομικής Βιβλιοθήκης ΑΕΒΕ». Κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο του έτους 2014 επιλέχθηκε στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. για τη συλλογή βιβλιογραφίας και νομολογίας και την προετοιμασία κοινού σεμιναρίου μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. που αποτέλεσε αντικείμενο ημερίδας με θέμα «Η ευθύνη κατά την άσκηση δημόσιας και ιδιωτικής εξουσίας».

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων. Τον Σεπτέμβριο του έτους 2005 εισήχθη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α΄ επιπέδου του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ., για ειδίκευση στον Κλάδο του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, με κύριο επιστημονικό πεδίο αυτό του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Τον Ιούνιο του έτους 2009 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο παραπάνω πρόγραμμα και έγινε κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με βαθμό «Άριστα» 9 (εννέα), βαθμολογούμενος στη διπλωματική του εργασία με θέμα «Η ανακοπή τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ» με βαθμό «Άριστα» 10 (δέκα). Το έτος 2011 τιμήθηκε με την «Υποτροφία Αριστείας» της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, με θέμα «Η επίδραση της πτώχευσης στην αναγκαστική εκτέλεση» και με τριμελή επιτροπή τους καθηγητές Ν. Νίκα (επιβλέπων), Λ. Πίψου, Σπ. Ψυχομάνη. 

Με την αριθμ.18229/Φ.341/8-4-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 343/6-5-2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του ΚΠολΔ που επέφερε ο ν. 4335/2015», εξελέγη στην πιο πάνω νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως αναπληρωματικό μέλος της Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ Μακρίδου Καλλιόπης.

Είναι γνώστης της αγγλικής και της ισπανικής γλώσσας.