ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας, Έκδοση Β΄, Μετά τον Ν.4335/2015, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 (Συλλογικό Έργο/Αγωγή Διανομής, Αναίρεση, Διαταγή Πληρωμής).
 • Παρέμβαση στη Διεθνή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 21-5-2012 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Ο θεσμός του estoppel και του δεδικασμένου στο αγγλοαμερικανικό και στο ελληνικό δίκαιο» (δημοσίευση παρέμβασης με θέμα «Abuse of process in Greek Law compared with the doctrine of estoppel in English-American Law» σε τ. «Issues of Estoppel and Res judicata in Anglo-American and Greek Law», by prof. K. Makridou – G. Damantopoulos).
 • Παρέμβαση στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, Λάρισα, 15-18/9/2011, με θέμα «Δικονομικά ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου» (δημοσίευση σε τ. «Δικονομικά Ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου», 2012, με επ. ΕΕΔ, σ. 303 επ.).
 • Μελέτη: «Η επίδραση της γεροντικής άνοιας στην ικανότητα προς σύνταξη ή ανάκληση διαθήκης» (ΕφΑΔ 2016.568). Η μελέτη είναι προϊόν παρέμβασης στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, που πραγματοποιήθηκε στις 14- 17 Μαΐου 2015, στη Θεσσαλονίκη.
 • Μελέτη: Διεκδίκηση δικηγορικής αμοιβής με αφορμή την ΑΠ 321/2017. Δυνατότητα και προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής σε συνάρτηση με τον τρόπο προσδιορισμού της δικηγορικής αμοιβής· Συνήγορος 2018.24)
 • Παρατηρήσεις στην ΠΠρΘεσ 28861/2010 (Η παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης ακαλύπτου χώρου οικοδομής χωρίς συμφωνία όλων των ιδιοκτητών αυτής και χωρίς την τήρηση συμβολαιογραφικού εγγράφου, που πρέπει να μεταγράφεται, ναι μεν δεν δεσμεύει το σύνολο των συνιδιοκτητών της οικοδομής, όμως αποτελεί έγκυρη inter partes ενοχική σύμβαση, που δεσμεύει τους συμβληθέντες σε αυτήν. Και τούτο διότι ναι μεν η προβλεπόμενη στην πράξη Κανονισμού Πολυκατοικίας ή σύστασης οροφοκτησίας, που έχει περιαφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και έχει μεταγραφεί, παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ακαλύπτου χώρου της οικοδομής έχει χαρακτήρα ιδιάζουσας δουλείας, όμως ο δικαιούχος αυτής, ο οποίος είναι οιονεί νομέας, μπορεί να μεταβιβάσει την οιονεί νομή του σε τρίτο ακόμα και άτυπα χωρίς την τήρηση των κανόνων των άρθρων 369 και 1033 ΑΚ· ΕφΑΔ 2011.183)
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΘεσ 5731/2011 (Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης/Προσβολή προσωπικότητας/946 και 947 ΚΠολΔ· ΕφΑΔ 2011.328).
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 215/2011 (Επανέγερση αγωγής – Ταυτότητα ιστορικής αιτίας/Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα· ΕφΑΔ 2011.1063).
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΘεσ 6116/2011 (Διάκριση σύμβασης εργασίας από άλλες σχέσεις εργασίας/εταίρος και μέτοχος ανώνυμης εταιρείας δηλωθείς ως υπάλληλος και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ· ΔΕΕ 2012.153).
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΘεσ 21525/2012 (Ο αριθμός των ενόρκων βεβαιώσεων στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων· ΕφΑΔ 2012.767).
 • Παρατηρήσεις στην ΕιρΘεσ 511/2012 (Έλλειψη εννόμου συμφέροντος αιτούντος οφειλέτη προς ανατροπή της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε βάρος της περιουσίας του, κατ’ άρθ. 1019 ΚΠολΔ, σε περίπτωση ύπαρξης αναγγελίας με τα προσόντα αυτοτελούς κατάσχεσης· ΕφΑΔ 2012.179).
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 554/2012 (Παραδεκτό και υποστατό εξωδίκων ενόρκων βεβαιώσεων· ΕφΑΔ 2012.878).
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΚοριν 564/2012 (Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης – Καταφατική δήλωση/διαδικασία είσπραξης κατά περίπτωση· ΕφΑΔ 2013.661).
 • Παρατηρήσεις στην ΕιρΠερ 55/2013 (Η σύμβαση χρησιδανείου ως διαρκής σύμβαση. Αυτοδίκαια λήξη και λήξη αυτής με καταγγελία/Σύμβαση χρησιδανείου κινητού πράγματος με τηλεοπτικό σταθμό· ΕφΑΔ 2013.761).
 • Παρατηρήσεις στην ΠΠρΘεσ 14031/2013 (Κτήση κυριότητας ακινήτου με πράξη προσκύρωσης κατά το ν.δ.17.7./16.8.1923. Αξίωση καταβολής αποζημίωσης· ΕφΑΔ 2013.766).
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1860/2013 (Η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Ορισμένο αυτής. Έννομο συμφέρον ανακόπτοντος. Κατάταξη ΙΚΑ· ΕφΑΔ 2014.183).
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1691/2014 (Η sui generis φύση της κατάθεσης χρημάτων σε κοινό λογαριασμό/προθεσμιακή κατάθεση από συνδικαιούχο και θάνατος αυτού προ της λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης/τύχη κληρονομικών αξιώσεων· ΕφΑΔ 2015.33).
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΓρεβ 99/2015 (Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατ’ άρθ. 632 ΚΠολΔ. Σώρευση με ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Προδικαστικό ζήτημα περί της απαίτησης και ΚΠολΔ 249/Αναβολή συζήτησης μέχρι την τελεσίδικη περάτωση άλλης δίκης· ΕφΑΔ 2016.624).
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1285/2017 (Παροχή αντί ή χάριν καταβολής· ΕφΑΔ 2017.918).